Po prvi put jedna vlada u BiH u svoje planove uključila prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba

19. 12. 2015

12390970_855352887918318_1743145658423081586_nVlada Republike Srpske je u ovom mjesecu usvojila Godišnji operativni plan za provedbu Gender akcionog plana (GAP), koji, između ostalog, uključuje konkretne mjere za promociju i zaštitu prava ‎LGBT osoba. Ovo je prvi put da je jedna vlada u BiH u svoje planove uključila i prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba.

Godišnji operativni plan za ravnopravnost spolova u Republici Srpskoj uključuje ciljeve i mjere za poboljšanje rodne ravnopravnosti i jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje rodne ravnopravnosti i jačanje saradnje i partnerstva.

Kao jedna od prvih aktivnosti navodi se davanje mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i drugim pravnim standardima za ravnopravnost spolova, pravnim standardima za sprečavanje i borbu protiv svih oblika rodne diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja (uključujući i LGBT), nasilje u porodici i trgovinu ljudima. Dalje, kao jedna od aktivnosti stoji i izrada Nacrta mjera za poboljšanje de jure i de facto položaja i prava LGBT osoba u skladu sa preporukama Vijeća Evrope CM/Rec (2015).

Takođe, u sklopu ovog dokumenta je planirana je i edukacija zaposlenih u Gender Centru, kao i članova/ica Koordinacionog odbora GAP-a RS-a i drugih zaposlenih iz relevantnih resorno nadležnih ministarstava o pravima i potrebama LGBT zajednice, kao i izrada analize stanja o položaju i pravima LGBT osoba.

Do kraja 2016. godine je predviđena izrada analize stanja i prijedloga amandmana za usklađivanje Krivičnog zakona RS-a, koji će, između ostalog, uključivati pravnu zaštitu u vezi sa krivičnim djelima poticanja na mržnju i nasilje koje uključuje rod, seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Bit će sprovedena inicijativa, koja je već prihvaćena, za izmjene i dopune nastavnog plana i programa Policijske akademije Republike Srpske, kako bi se u edukaciju uveo i dio o zločinima iz mržnje na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

U implementaciji ovih aktivnosti kao partnerska organizacija naveden je, između ostalog, i Sarajevski otvoreni centar.

Pored ovih aktivnosti koje uključuju rad na pravima LGBT osoba, Sarajevski otvoreni centar i Gender centar Vlade RS će raditi na drugim aktivnostima, koje su vezane i za ravnopravnost spolova.

“Želimo da kažemo da smo zaista ponosni_e što imamo priliku da direktno kroz rad vladinih institiucija učestvujemo u poboljšanju prava LGBT osoba i žena. Vjerujemo da zajedničkim radom možemo mijenjati institucije, sebe, državu i društvo!”, saopćeno je iz SOC-a.

Na ovom linku možete pronaći Godišnji operativni plan za provedbu Gender akcionog plana (GAP).

Izvor: SOC

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!